Harmónialiget

Adatkezelési tájékoztató

 

 1. AZ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA, IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

Jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy rögzítse Martonné Rácz Beatrix egyéni vállalkozó (székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129., nyilvántartási szám: 58950265, adószám: 49172838-1-29) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet az Adatkezelő, magára nézve kötelező erővel ismer el.

Az Adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Adatkezelő tevékenysége kapcsán felmerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésekről az adatkezelések megkezdése előtt a jelen Tájékoztató nyújt információt az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről és szabályokról. A Tájékoztató kiterjed az érintetteknek az adatkezelésekkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

Jelen Tájékoztató az alábbi jogszabályok rendelkezéseivel összhangban került kialakításra:

 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („Általános adatvédelmi rendelet”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)
 • az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről (Eüaktv.) 4. § (1) bekezdése a) pontja alapján az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, valamint c) pontja alapján az érintett egészségi állapotának nyomon követése céljából az érintett írásos hozzájárulása.

 

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK (FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK)

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, szervezet, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Cookie (sütik): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával.

IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE ÉS TEVÉKENYSÉGE

Adatkezelő:

MARTONNÉ RÁCZ BEATRIX egyéni vállalkozó

Székhely:

4028 Debrecen, Kassai út 129.

Nyilvántartási szám:

58950265

Adószám:

49172838-1-29

E-mail címe:

mraczbeatrix.harmonialiget@gmail.com

Weboldal:

https://harmonialiget.hu/  http://mraczbeatrix.hu

Az Adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett a személyes adatai kezeléséhez hozzájárult.

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése és védelme jelen Tájékoztatóval összhangban történjen. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet.

 1. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

4.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

4.2. Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azokat nem kezelhetik ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

4.3. Adattakarékosság

Az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

4.4. Pontosság

A személyes adatoknak, pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

4.5. Korlátozott tárolhatóság

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

4.6. Integritás és bizalmas jelleg

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 1. ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, vagy
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, vagy
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, vagy
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az érintett, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ÉS AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

6.1. Ügyfelek adatainak kezelése

Az ügyfelekre vonatkozó személyes adatkezelés kizárólag az érintett személy írásbeli hozzájárulását követően történhet.

Kezelt adatok köre:

 • Név
 • Születési név
 • Születési hely, idő
 • Édesanyja neve
 • Lakhely/Számlázási cím
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Aláírás
 • Bankszámla adatok
 • Különleges személyes adatok (Érintett ügye, panasza; élettörténeti adatok; fénykép, biometrikus adat)

6.2. A tevékenység lefolytatása

Adatkezelés célja: az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatok, információk felhasználása mentálhigiéniai tevékenység céljából

Érintettek köre: a Szolgáltatást igénybe vevő személyek

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő és az Érintett közötti szerződés létrehozása és teljesítése különleges adatok esetében az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: az érintett által megosztott információk, például név, munkahelyi, karrierrel, emberi kapcsolatokkal összefüggő információk, egészségi állapottal, testi tünetekkel, pszichés státusszal kapcsolatos adatok

Adatkezelés időtartama: a szolgáltatás nyújtása során és azt követően 5 évig

6.3. Közösségi oldalakon történő adatkezelés

A Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest és Linkedin, TikTok, Youtube, Google közösségi oldalakon az Adatkezelő tevékenységének, felépítésének és a működésével, munkájával kapcsolatos újdonságok bemutatása fellelhető.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg.

Az adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldal szabályzása vonatkozik:

6.4. Weblap látogatóinak adatai:

Az adatkezelő két weboldalt üzemeltet:

6.4.1. Látogatói statisztikák készítése:

Az Adatkezelő honlapjaihoz és az Adatkezelő által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlapok látogatása során a honlapok tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat (Google Analytics, a Google Inc. (“Google”) webelemző szolgáltatása. Bővebb tájékoztató: http://www.google.com/analytics). A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. Amennyiben ehhez hozzájárul az Ön böngészője vagy App-ja által szolgáltatott technikai adatokat felhasználjuk arra, hogy személyre szabottan reklámozzunk Önnek.

Az Érintett IP címe anonim módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

6.4.2. Cookie (süti) szabályzat

Weboldalaink a lehető leghatékonyabb működés érdekében ún. „cookie”-kat (sütiket) használ. A Cookie-k („sütik”) olyan rövid, biztonságos szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógépe vagy mobil eszköze böngészőjében. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is.

A Társaság weboldalaira látogatása esetén kiszolgálónk cookie-fájlokat ment számítógépére vagy mobil eszközére. Webböngészője megkérheti az ilyen fájlok elfogadására, kivéve azt az esetet, amikor úgy állította be a böngészőt, hogy automatikusan fogadjon el minden cookie-t. Az Ön böngészőjén való beállításról tájékozódjon a böngésző súgójában.

Weboldalunk használatával, valamint az „Elfogadom” vagy „Hozzájárulok” vagy „Megértettem” feliratú gombra kattintással elfogadja a cookie-k használatát.

Amennyiben nem szeretné a cookie-kat tárolni a gépén, azt bármikor törölheti, valamint a böngészője beállításainak segítségével tilthatja is a cookie-k használatát.

 • Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

 • Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 • Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 • Safari:

https://support.apple.com/hu-hu/105082

 • Edge

https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/cookie-k-törlése-a-microsoft-edge-ben-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

A cookie-kat vagy a cookie-k használatával gyűjtött adatokat nem adjuk el harmadik félnek. Ezen túlmenően a cookie-kat nem használjuk a látogatók azonosítására, illetve az oldalról gyűjtött adatok egyikét sem társítjuk semmilyen személyazonosításra alkalmas információval, származzon bármilyen forrásból.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

6.4.3. Hírlevél, DM

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak általában havonta, de naponta legfeljebb egy alkalommal újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus marketing üzeneteket kézbesít. A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez. Adatkezelő adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

Kezelt adatok köre: felhasználó neve és e-mail címe, IP címe, feliratkozás időpontja

Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

6.4.4. Letöltések

www.harmonialiget.hu és www.mraczbeatrix.hu weboldalakon név és e-mail cím megadásával ingyenesen háttérképek és kiadmányok tölthetőek le. Ezek letöltésével felhasználó elfogadja hetente maximum 1 alkalommal további tippek és ajánlatok fogadását e-mail címére. A leiratkozás bármikor egy kattintással lehetséges.

Kezelt adatok köre: felhasználó neve és e-mail címe

Az adatkezelés időtartama: érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

6.4.5. Blog

www.harmonialiget.hu és www.mraczbeatrix.hu weboldalakon név és e-mail cím megadásával hozzászólást lehet közzétenni.

6.4.6. Időpontfoglalás, online bejelentkezés

Ezen adatok kezelése akkor történik, amikor a www.harmonialiget.hu vagy www. mraczbeatrix.hu weboldalon keresztül online időpontot foglal.

Adatfeldolgozó:

booked4.us Kft. 
Székhely: 2600 Vác, Zichy utca 12.
Adószám: 26668901-2-13
E-mail: kapcsolat@booked4.us
Telefonszám: +36 1 998 9123

Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása

Adatkezelés célja: Online időpontfoglalás biztosítása

Érintettek kategóriái: időpontot foglaló Kliensek

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, regisztráció esetén jelszó, választott szolgáltatás, választott időpont, érkezési idő, felhasználó IP címe

Adatkezelés időtartama: az adatok a foglalási rendszer adatbázisában legfeljebb 3 évig kerülnek megőrzésre, továbbá az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen!

6.4.7. Weboldalon keresztül történő kapcsolatfelvétellel összefüggő adatok kezelése

 Ezen adatok kezelése akkor történik akkor, amikor www.harmonialiget.hu és www.mraczbeatrix.hu oldalakon keresztül kapcsolatfelvételt kezdeményez.

Amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen!

Az adatgyűjtés célja, a kezelt adatok köre:
Név – azonosítás,
E-mail cím – kapcsolatfelvétel
Telefonszám (opcionális) – kapcsolatfelvétel
IP cím – kapcsolatfelvétel, technikai művelet végrehajtása

Az érintettek köre: a honlapokon a kapcsolatfelvételi űrlapot kitöltő természetes
személyek.

Az adatkezelés időtartama: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

6.5. Vélemények, ügyfelek tapasztalatai

Adatkezelő az Érintettek hozzájárulásával nyilvánosan vevői véleményeket jeleníthet meg, mely vélemények megosztása és közlése nem képezi vállalkozó és ügyfelei együttműködésének szükséges és szerves részét.

Az adatkezelés célja: érdeklődők, a honlapokat felkeresők tájékoztatása, érdeklődés felkeltése

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kötött együttműködés során, vagy azt követően, saját akaratából, beleegyezést követően megosztja személyes tapasztalatait a szolgáltatással kapcsolatban.

A kezelt adatok köre: név, életkor, fénykép, életkori adat, vélemény

Az adatkezelés időtartama: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 1. ADATFELDOLGOZÓ

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozókat igénybe venni.

Az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jelen dokumentum követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem hozhat, az adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet, feladatait kizárólag az adatkezelő utasítása alapján láthatja el.

Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Az adatfeldolgozás megkezdése munkavállalói adatok esetében a munkavállalói adatkezelésről szóló nyilatkozat aláírása után történik.

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelést olyan szerződésnek vagy más jogi aktusnak kell szabályoznia, amely köti az adatfeldolgozót az adatkezelővel szemben.

Az adatfeldolgozó, illetve annak képviselője nyilvántartást vezet az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységek minden kategóriájáról.

Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket is.

Az adatfeldolgozók 2024. február 01. napját követően a részükre az adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban, jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Tárhely-szolgáltató:

www.harmonialiget.hu  és www.mraczbeatrix.hu oldalak esetében

GS Design (Gombos Szilvia egyéni vállalkozó) (Nyilvántartási szám: 05190310, Székhely:3528 Miskolc Sík utca 21., Adószám: 63181342-1-25, NAIH-96301/2016.)

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Webes elérhetőség: www.honlapvallalkozasodnak.hu

Könyvelés:

Egriné Budavári Erzsébet, 4025 Debrecen, Széchenyi u. 21.

Az adatkezelés célja: Az adózás rendjéről és számviteli szabályokról szóló jogszabályoknak megfelelő könyvelési feladatok ellátása a jogszabályokban meghatározott adatok felhasználásával. Az adatkezelés időtartama a számviteli törvények szerint.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

8.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet az adatkezelő kilétéről, elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, adattovábbítás esetén a továbbított adatokról és az adatok címzettjeiről, panasz benyújtási és jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelő az érintett beérkezett kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött válaszban teljesíti.

8.2. Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, valamint az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, adattovábbítás esetén a címzettekről és a továbbított adatokról, az adatkezelés időtartamáról, adattovábbítás esetén a továbbított adatokról és az adatok címzettjeiről, külföldre történő továbbítás esetén a GDPR szerinti garanciák meglétéről, panasz benyújtási és jogorvoslati lehetőségeiről hozzáférést kapjon.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog azonban nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Az érintett a helyesbítéshez való jogát az adatkezelő jelen Szabályzatban fellelhető elérhetőségeire küldött írásos kérelem formájában gyakorolhatja. Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, melyről értesítést küld.

8.4. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az érintett a személyes adatok törlését az adatkezelő jelen Szabályzatban fellelhető elérhetőségeire küldött írásos kérelem formájában gyakorolhatja. Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesíti, melyről értesítést küld.

8.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelő a zárolást kérő érintettet előzetesen tájékoztatja az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

8.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelő közötti közvetlen továbbítását.

Ez a jog nem sértheti a törléshez való jogot, és nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Ez a jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.7. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy az adatkezelő közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végrehajtott adatkezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az adatkezelőnek fenti döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

8.8. Automatizált döntéshozatal hatályának korlátozása

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazandó a jog abban az esetben, ha a döntés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

8.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.10. Jogorvoslathoz való jog

 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Szabályzatot.

 • A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 • Adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait.

 • Kártérítéshez való jog

Minden olyan személy, aki az Adatkezelési tájékoztató megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu

Bírósági jogérvényesítés:

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENS

9.1. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

Az adatkezelő az adatvédelmi incidenst késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott köteles bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően késedelem nélkül köteles bejelenti az adatkezelőnek.

A bejelentésben kötelező ismertetni kell:

 • az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,
 • az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhető­ségeit,
 • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
 • az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

9.2. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi incidensre vonatkozó információkat és intézkedéseket.

Az érintettet abban az esetben nem kell tájékoztatni, amennyiben:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési, védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK HARMADIK ORSZÁGOKBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZETEK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSA

A GDPR alapelvként rögzíti, hogy a személyes adatoknak az Unión kívülre történő továbbítása esetén sem sérülhet a természetes személyeknek az Unióban biztosított védelem szintje. Az adattovábbítás csak megfelelő jogi garanciák megléte esetén jogszerű.

Adattovábbítás megfelelőségi határozat alapján: Személyes adatok Unión kívülre történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély. A biztonságos országok listája a Bizottság honlapján megtalálható.

Ha a célország vonatkozásában a Bizottság nem fogadott el megfelelőségi határozatot, akkor az adatkezelő vagy adatfeldolgozó csak abban az esetben továbbíthat személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, ha a címzett adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő garanciákat nyújt az adatok kezelésével kapcsolatban. Ilyen megfelelő garanciák:

 • a Bizottság által elfogadott általános adatvédelmi kikötések, illetve a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések,
 • kötelező erejű vállalati szabályok (BCR) alkalmazása,
 • jóváhagyott magatartási kódexhez csatlakozott vállalkozásnak kerül továbbításra,
 • jóváhagyott tanúsítási mechanizmussal rendelkező vállalkozásnak továbbítják.

A fenti garanciák hiányában az Unión kívülre akkor lehet személyes adatot továbbítani, ha

 • az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően, hogy tájékoztatták az adattovábbításból eredő – a megfelelőségi határozat és a megfelelő garanciák hiányából fakadó – esetleges kockázatokról,
 • az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges,
 • az adattovábbítás az adatkezelő és valamely más természetes vagy jogi személy közötti, az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges,
 • az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges,
 • az adattovábbítás jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt szükséges,
 • az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás megadására,
 • a továbbított adatok olyan nyilvántartásból származnak, amely az uniós vagy a tagállami jog értelmében a nyilvánosság tájékoztatását szolgálja.

Debrecen, 2024. február 01.

                                                                                   Martonné Rácz Beatrix

                                                                                        egyéni vállalkozó

© HARMÓNIALIGET 2014-2021

MINDEN JOG FENNTARTVA

ADATKEZELÉS

IDŐPONTFOGLALÁS

IMPRESSZUM

KAPCSOLAT

© HARMÓNIALIGET 2014-2021

MINDEN JOG FENNTARTVA

IMPRESSZUM | KAPCSOLAT